Хувийн тэтгэврийн санг монгол улсад нэвтрүүлэх боломж

У.Алтан-Эрдэнэ

Хувийн тэтгэврийн санг монгол улсад нэвтрүүлэх боломж

Гишүүнчлэл

?
Хүн амын өсөлт, дундаж цалингийн өсөлт, тэтгэвэрийн өсөлт ээргийг экспэнинциал арга ашиглан тооцсон бөгөөд нийт хуримтлагдсан хөрөнгөөр 20% өгөөж бухий хөрөнгө оруулалтыг хийх эамаар санхүүгийн тооцооллыг хийсэн. Хувилбар тус бүрийг одоогийн байгаа системтэй харьцуулан ирээдүйд бий болох бодит өгөөж болон давуу талуудыг харуулахыг зорьсон юм.
# тэтгэвэр# сан# монгол улс