Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг сайжруулах боломжийн судалгаа

Д.Энхбат

Нийгмийн даатгалын цахим үйлчилгээг сайжруулах боломжийн судалгаа

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн даатгалын байгууллагын иргэд, даатгуулагч, ажил олгогч руу чиглэсэн үйлчилгээг орчин үеийн мэдээллийн технологийн загвар, туршлагыг ашиглан сайжруулах талаар судалж, холбогдох санал, зөвлөмжийн хүрээнд практик үйл ажиллагаанд тулгуурлан боловсруулалт хийж, хэрэглээ болгоход оршино.
# нийгмийн даатгал# цахим үйлчилгээ