Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл, тайлагналыг боловсронгуй болгох зарим арга зам

Т.Энх-Оюун

Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл, тайлагналыг боловсронгуй болгох зарим арга зам

Гишүүнчлэл

?
Нийгмийн даатгалын сангийн бүртгэл, тайлагналын өнөөгийн нөхцөл байдлыг судлан, түүнийг боловсронгуй болгох зарим арга замуудыг тодорхойлох.
# нийгмийн даатгал# сангийн бүртгэл# тайлагнал