Тогтмол хэвлэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар тусгаж буй байдалд хийсэн судалгаа
(1)

Н.Цэвэгмид

Тогтмол хэвлэлд хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар тусгаж буй байдалд хийсэн судалгаа

Гишүүнчлэл

?

Хүний эрхийн боловсролын дэлхийн хөтөлбөрийн гуравдугаар шат буюу 2015- 2019 онд зорилтот бүлгийг хэвлэл мэдээллийн хэрэгслийн мэргэжилтнүүд, сэтгүүлчид хэмээн тодорхойлсон байна4. Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүмүүсийг бэрхшээлээр нь гадуурхах, тусгаарлах, эрхийг нь зөрчих, доромжлох явдал манай нийгэмд цөөнгүй. Тиймээс энэхүү судалгааны ажлын гол зорилго нь өдөр тутмын сонинуудад хөгжлийн бэрхшээлтэй иргэдийн талаар тусгахдаа үнэн зөв, тогтмол, тэнцвэртэй хандаж чадаж байгаа эсэхийг тодорхойлон үнэлэлт дүгнэлт өгөхөд оршино.

# хэвлэл мэдээлэл# хөгжлийн бэрхшээл# судалгаа