Хэвлэлийн дизайн, эх бэлтгэл (Хичээлийн гарын авлага)

Хэвлэлийн дизайн, эх бэлтгэл (Хичээлийн гарын авлага)

Гишүүнчлэл

?
Уг гарын авлагад сонин хамтын, бүтээл байдаг учраас түүнийг бүтээгч хамт олон ямар бүтэц зохион байгуулалттай ажилладаг болох, сонины өнгө үзэмж, чимэглэл, хийц хэлбэр, үйлдвэрлэл, сонины үндсэн элементүүд, гарчиг, гэрэл зураг, өнгөний талаар хөндөн дэлгэрэнгүй хүргэхийг зорилоо.
# хэвлэл# дизайн# хичээл