Үндэсний цахим сан

Бидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 1922/647

ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ ᠰᠣᠨᠢᠨ 1922/647

Худалдаж авах

1920 ᠣᠨ ᠤ 11 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 10 ᠍ ᠳᠤ ᠣᠷᠣᠰ ᠤᠨ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠠᠩᠬ᠎ᠠ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠨ ᠭᠠᠷᠴᠤ᠂ 1921 ᠣᠨ ᠤ 4 ᠍ ᠳᠤᠭᠠᠷ ᠰᠠᠷ᠎ᠠ ᠶᠢᠨ 19 ᠬᠦᠷᠲᠡᠯ᠎ᠡ ᠨᠡᠶᠢᠲᠡ 6 ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠭᠠᠷᠴᠠᠢ᠃ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠴᠢᠳ ᠺᠣᠮᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠠᠨ ᠤ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠨᠠᠷᠢᠨ ᠪᠢᠴᠢᠭ ᠦᠨ ᠳᠠᠷᠤᠭ᠎ᠠ ᠨᠠᠷ ᠤᠨ ᠭᠠᠵᠠᠷ ᠠᠴᠠ ᠲᠤᠰᠠᠯᠠᠮᠵᠢ ᠠᠪᠬᠤ ᠪᠠᠷ ᠡᠷᠡᠬᠦᠦ ᠬᠣᠲᠠᠳ ᠪᠠᠶᠢᠬᠤ ᠬᠤᠭᠤᠴᠠᠭᠠᠨ ᠳᠤ ᠲᠡᠳᠡᠨ ᠦ ᠢᠳᠡᠪᠬᠢᠲᠡᠢ ᠲᠤᠰᠠ ᠳᠡᠮᠵᠢᠯᠭᠡ ᠪᠡᠷ ᠭᠠᠷᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠭᠰᠠᠨ ᠠᠩᠬᠠᠨ ᠤ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯᠲᠤ ᠨᠢᠭᠤᠴᠠ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠶᠤᠮ᠃ ᠡᠨᠡ ᠰᠣᠨᠢᠨ ᠨᠢ 38 ᠬ 54 ᠰᠠᠨᠲ᠋ᠢᠮᠧᠲ᠋ᠷ ᠶᠢᠨ ᠬᠡᠮᠵᠢᠶ᠎ᠡ ᠲᠡᠢ᠂ 4 ᠨᠡᠭᠦᠷᠢ ᠲᠡᠢ ᠪᠡᠷ ᠴᠢᠯᠠᠭᠤᠨ ᠪᠠᠷᠰ ᠢᠶᠠᠷ ᠳ᠋ᠤᠭᠠᠷ ᠪᠦᠷᠢ ᠶᠢ 3᠂000 ᠬᠤᠪᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠵᠦ᠂ ᠠᠷᠠᠳ ᠤᠨ ᠬᠤᠪᠢᠰᠬᠠᠯ ᠤᠨ ᠫᠠᠷᠲ᠋ᠢᠽᠠᠨ ᠴᠡᠷᠢᠭ ᠦᠳ ᠢᠶᠡᠷ ᠳᠠᠮᠵᠢᠭᠤᠯᠤᠨ ᠣᠯᠠᠨ ᠲᠦᠮᠡᠨ ᠳᠦ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠵᠤ ᠪᠠᠶᠢᠪᠠ. 《ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ》 ᠰᠣᠨᠢᠨ 《ᠣᠷᠣᠨ ᠪᠦᠬᠦᠨ ᠦ ᠫᠷᠣᠯᠧᠲ᠋ᠠᠷᠢ ᠨᠠᠷ ᠨᠢᠭᠡᠳᠦᠭᠲᠦᠩ!》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠤᠷᠢᠶ᠎ᠠ ᠲᠠᠢ᠂ 《ᠡᠨᠡᠬᠦ 〈ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ ᠤᠨ ᠦᠨᠡᠨ〉 ᠬᠡᠮᠡᠬᠦ ᠰᠡᠳᠬᠦᠯ ᠢ ᠳᠡᠯᠡᠬᠡᠢ ᠳᠠᠬᠢᠨ ᠤ ᠡᠪ ᠬᠠᠮᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠢᠨᠲ᠋ᠧᠷᠨᠠᠼᠢᠤᠨᠠᠯ ᠨᠠᠮ ᠤᠨ ᠠᠯᠤᠰ ᠳᠣᠷᠣᠨᠠᠲᠤ ᠶᠢᠨ ᠬᠣᠷᠢᠶᠠᠨ ᠤ ᠮᠣᠩᠭᠣᠯ᠂ ᠲᠥᠪᠡᠳ ᠦᠨ ᠬᠡᠯᠲᠡᠰ ᠡᠴᠡ ᠲᠠᠷᠠᠭᠠᠨ᠎ᠠ》 ᠭᠡᠰᠡᠨ ᠲᠠᠶᠢᠯᠪᠤᠷᠢ ᠪᠢᠴᠢᠭᠡᠰᠦᠲᠡᠢ ᠬᠡᠪᠯᠡᠭᠳᠡᠵᠦ ᠪᠠᠶᠢᠴᠠᠢ᠃
# монгол бичиг