Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Нягтлан бодох бүртгэл ба татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагаа

Худалдаж авах

Монгол улсын бүртгэл, тайлагналын талаарх төрийн бодлого, түүний хэрэгжилтийн өнөөгийн

байдлыг судлан, түүнд нөлөөлж буй хүчин зүйлс, сайжруулах шаардлага, хэрэгцээг тодорхойлох,

нэг механиз болох татварын итгэмжлэгдсэн үйл ажиллагааг таниулахад оршино.

# илтгэл# алтанзаяа# татвар