Үндэсний цахим сан

Хуулбар шалгуурБидний тухайАшиглах зааварХамтран ажиллах
Олон талт конвенц

Олон талт конвенц

Худалдаж авах

BEPS төсөл нь Цахим эдийн засаг, Гэрээг урвуулан ашиглах, Хянагддаг гадаад компанийн дүрмийн загвар, Биет бус хөрөнгө, Улс орон бүрээрх тайлагнал, Төлөөний газрын статусыг ашиглан татвараас зайлсхийх явдлаас урьдчилан сэргийлэх, маргааныг шийдвэрлэх зэрэг цогц арга хэмжээг хамарч буй болно.
# алтанзаяа# татвар# конвенц