Татвар төлөх үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Татвар төлөх үүргийн хэрэгжилтийн өнөөгийн байдал, тулгамдаж буй асуудал

Худалдаж авах

Монгол улс нь Үндсэн Хуулиа баталж улс төр, нийгэм эдийн засгийн томоохон

өөрчлөлтийг эхлүүлэн зах зээлийн эдийн засгийн нийгмийн харилцаанд эргэлт буцалтгүй орсон

билээ. Үндсэн хуулиар Монгол Улсын иргэний эдлэх үндсэн эрх, эрх чөлөөг тодорхойлсны

зэрэгцээ үндсэн болон журамт үүргийг баталгаажуулж өгсөн.

# алтанзаяа# илтгэл# татвар