Татварын үйлчилгээний мэргэшилд нэгдсэн англи нэр томъёо хэрэглэх, үйлчилгээнд баримтлах стандартыг хэрэгжүүлэх нь

Татварын үйлчилгээний мэргэшилд нэгдсэн англи нэр томъёо хэрэглэх, үйлчилгээнд баримтлах стандартыг хэрэгжүүлэх нь

Худалдаж авах

Энэхүү илтгэл нь татварын үйлчилгээний мэргэшилд үйлчилгээний нэр томъёог ангилаар олон улсын түвшинд нэгдсэн /ижил/ үг хэллэгт оруулах, татварын бүртгэ-лийн системийг дэлгэрүүлэх, хөгжүүлэх, мөн татварын итгэмжлэгдсэн үйлчилгээнд баримтлах стандарт бий болгох зорилготой болно.

# алтанзаяа# татвар# даатгал