Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 I-III

Дотоодын нийт бүтээгдэхүүн, 2017 I-III

Гишүүнчлэл

?
ДНБ-ий эхний улирлуудын өсөлтийг уул уурхайн болон уул уурхайн бус салбарын гэж ангилан харуулбал, 2014-2016 онд уул уурхайн салбар 13.4-19.8 хувиар өссөн байна. Харин 2017 оны эхний улиралд уул уурхайн салбар хэдийгээр 6.4 хувийн бууралттай байсан ч эдийн засаг 4.2 хувиар өслөө.
# статистик# эдийн засаг# нийгэм