Статистикийн арга зүйн гарын авлага - Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт зориулав

Статистикийн арга зүйн гарын авлага - Ерөнхий боловсролын сургуулийн багш нарт зориулав

Гишүүнчлэл

?
Энэхүү гарын авлага нь сурагч тухайн суралцахуйн зорилтод хүрэхийн тулд ажиллах жишээ даалгавар, багш нь сурагчдыг хэрхэн чиглүүлэх заавар, сургалтад хэрэглэх сургалтын материал, бие дааж бодох бодлого, явцын үнэлгээ, нэмэлт бодлого гэсэн бүтэц, агуулгатай.
# статистик# хүүхэд# боловсрол