Дархад бөөгийн онгод тэнгэрээс тамлагаан дуудна уу

Дархад бөөгийн онгод тэнгэрээс тамлагаан дуудна уу

Худалдаж авах

Гишүүнчлэл

?
“Энэ тэмдэглэл уншихад аян замын тэмдэглэл мэт боловч холбогдох мэргэжлийн хүнд судалгаа шинжилгээний чухал материал болохоос гадна судлагдахууны сонин нууцлаг санаа цөөнгүй дурдагдсаныг хожмын судлаачид задлан үзэж эрдмийн ажилдаа дэлгэрүүлж хэрэглэх нь дамжиггүй” хэмээн өмнөх үгэнд өгүүлжээ.
# тэмдэглэл